choose language

Znajdź Nas na Facebook`u

REGULAMIN KLUBU NOCNEGO SZYSZKO

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 
2. Osoby przebywające w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubui ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi),  materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 
4. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio-video jest zabronione bez zezwolenia kierownictwa klubu.
 
5. Pracownik ochrony ma prawo do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób. W przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 i 4 regulaminu.
 
6. Do klubu nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 i 4 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem poddania się czynnościom o których mowa
w pkt. 5 regulaminu oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.
 
7. Do klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
 
8. O wejściu do klubu decyduje ochroniarz.
 
9. Pracownik ochrony ma prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia nie zostanie wpuszczona do klubu.
 
10. W przypadku braku miejsc ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia do klubu następnych gości.
 
11. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 
12. Godzina zamknięcia klubu ustalona jest stosownie do okoliczności przez kierownictwo.
 
13. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z obiektu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu klubu, pracownicy ochrony maja prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 
14.  Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia z klubu przez pracowników ochrony lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie klubu  jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.
 
15.  W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać policji.
 
16.  Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa, pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
 
17. Każdy kto swoim działaniem spowoduje zabrudzenie lokalu zobowiązany będzie pokryć koszty sprzątania w wysokości 100,00 zł., natomiast w przypadku dokonania zniszczeń w mieniu lokalu odpowiadał będzie do pełnej wysokości szkody.
 
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
 
19. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących. Osoby przebywające w miejscach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 
20. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Osoby biorące udział w imprezie, uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność, w związku z czym pozbawione są możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wysokim poziomem dźwięku lub natężenia światła.
 
21. Doznanie uszczerbku na zdrowiu powstałe podczas przebywania w lokalu uprawnia osoby poszkodowane, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających do domagania się odszkodowania za doznane obrażenia ciała.  
 
22. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez klub dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania lub publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczących imprezy.